Obchodné podmienky Realizácia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a technické podmienky dodávok montovaných domov a objektov.

od spoločnosti Smartplan s.r.o.

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prijala a odsúhlasila spoločnosť Smartplan s.r.o. so sídlom : Lomonosova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO 51819708 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli : Sro, vo vložke číslo : 42660/T ( ďalej len „Smartplan s.r.o.“ ).
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa pri zhotovovaní diela na základe uzavretej zmluvy o dielo.
 3. Dielom sa rozumie zhotovenie stavby, realizácia stavebných prác, vrátane dodávky materiálov potrebných na realizáciu diela.
 4. Zhotoviteľom diela je spoločnosť Smartplan s.r.o.
 5. Objednávateľom diela je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom.
 6. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Predmetom zmluvy o dielo ( ďalej len „zmluva“ ) je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v zmluve a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v zmluve.
 8. Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. V prípade rozporu alebo nezrovnalostí medzi ustanoveniami zmluvy a VOP, má prednosť odchylné ustanovenie, ktoré sa nachádza v zmluve.

 

 1. Cena a platobné podmienky

 

 1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za dielo cenu určenú v zmluve alebo vypočítanú spôsobom určeným v zmluve.
 2. Úprava ceny je možná v prípade, ak to zmluva alebo zákon výslovne pripúšťa.
 3. Podkladom pre úhradu ceny diela je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi.
 4. Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy alebo objednávky, označenie objednávateľa a všetky náležitosti faktúr podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry.
 5. Osobitné podmienky, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za zhotovenie diela alebo  za časť diela, sa uvedú v zmluve.
 6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške určenej v zmluve, ak nie je určená, tak vo výške stanovenej právnymi predpismi.

 

III. Dodanie diela

 

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v termínoch uvedených v zmluve.
 2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s povinnosťou dodať dielo včas, ak došlo k omeškaniu z dôvodov :
 • vyššej moci, t.j. udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť
 • nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaného diela
 • neposkytnutia riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v zmluve.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov, a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany. Zmluvné strany môžu tiež odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanoví zákon. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zaplatenie ceny diela, resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

 

 1. Prevzatie diela a zodpovednosť za vady diela

 

 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v mieste plnenia.
 2. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela, podpísaný zhotoviteľom a objednávateľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
 3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj vtedy, keď bude mať vady, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela k stanovenému účelu. Tieto  vady, či nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane uvedenia termínov ich odstránenia.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 5. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov. Ak na jednotlivé časti diela ich subdodávatelia poskytujú dlhšiu záručnú dobu, platí na tieto časti táto dlhšia záručná doba.
 6. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi pri odovzdaní diela záručný list s vyznačením záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela.
 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela, alebo ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť  týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval, prípadne objednávateľ trval na dodržaní nevhodných pokynov, ktoré dal zhotoviteľovi napriek upozorneniu zhotoviteľa.
 8. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu zmluvy, poškodením predmetu zmluvy objednávateľom či treťou osobou alebo za vady spôsobené tzv. vyššou mocou ( požiar, záplavy, vojnový stav a pod. ).

 

 1. Reklamačný poriadok

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady diela – reklamáciu – je treba uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak práva zaniknú.
 2. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť zaslaná zhotoviteľovi doporučeným listom, emailom alebo faxom, spolu s kópiou záručného listu vystaveného

zhotoviteľom. Písomnú reklamáciu možno tiež predložiť priamo v prevádzke zhotoviteľa na adrese – Lomonosova 2797/6, 918 54 Trnava.

 1. V reklamácii je potrebné uviesť najmä označenie zmluvy, dátum odovzdania diela a presný popis vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo určiť, o akú vadu sa jedná.
 2. Zhotoviteľ vydá pri uplatnení reklamácie objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, zhotoviteľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Na základe posúdenia reklamovaných vád zhotoviteľom miestnou obhliadkou diela, zhotoviteľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu predmetu reklamácie,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví, ak je to možné, ihneď, v ostatných prípadoch sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu po jej

uplatnení, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi o vybavení, resp. odôvodnenom zamietnutí reklamácie, písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. V rámci zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela má objednávateľ práva podľa ustanovenia § 648 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka :
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

 

VII. Posudzovanie vád diela

 

Pri posudzovaní vád stavby či stavebných prác sa vychádza najmä z nasledovných zásad :

 

 1. a) Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia ( všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok ).
 2. b) Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet

nepresiahne 5 ks na jednom prvku.

 1. c) Praskliny, trhliny nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku ( 1 m2 ) nepresiahne 50mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.
 2. d) Estetické alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady veci.
 3. e) Požiadavky na rovnosť povrchu omietky stien a stropov definuje STN EN 13914-2 /73 3710/.
 4. f) Normy pre zhotovovanie a hodnotenie betónových konštrukcií definuje STN EN 13670 a STN 73 0210-2.
 5. g) Rozdiel teplôt v miestnostiach, ktoré oddeľujú interiérové dvere nesmie byť väčší ako 10 °C. Rozdiel vzdušnej vlhkosti v miestnostiach nesmie prekročiť 20 %. Celková vzdušná vlhkosť nesmie prekročiť 75 %. Vady na dverách a PVC podlahách, prípadné porušenie povrchovej úpravy spôsobené týmito faktormi, sa nepovažuje za opodstatnenú reklamáciu.

 

VIII. Pozáručný servis diela

 

 1. Zhotoviteľ poskytuje tiež tzv. pozáručný servis diela ( po uplynutí záručnej doby ), a to na základe požiadavky objednávateľa a za cenu určenú v cenníkoch prác platných v čase poskytnutia servisu.

 

 1. Riešenie sporov   

 

 1. Spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým cestou vzájomnej dohody, iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu súdnou cestou.

 

 1. Záverečné ustanovenia 

 

 1. Otázky neupravené zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona číslo

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v zmluve, či v iných súvisiacich dokumentoch ( príloha nižšie ).
 3. Podpisom týchto VOP objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom, je si vedomý toho, že tieto sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný.